There was an error in this gadget

Thursday, 22 September 2011

Nota Tambahan (Additional Note)


TELEKOMUNIKASI DAN RANGKAIAN

TELE dalam bahasa Greek bermaksud jauh. Telekomunikasi boleh didefinisikan sebagai komunikasi jarak jauh dengan menggunakan telefon, telegraf, televisyen dan sebagainya.

Telekomunikasi – Proses pertukaran maklumat di antara beberapa sistem komputer atau stesennya melalui alat media seperti telefon, telegraf dan satelit. (Pergerakan maklumat secara elektronik)

Komunikasi data – perkataan data merujuk kepada fakta, konsep, data mentah dan sebagainya. Dalam system computer data diwakili oleh 0 dan 1. Komunikasi data bermaksud pertukaran data dalam bentuk 0 dan 1, antara dua peranti melalui media penghantaran seperti kabel.

4.1 Komponen Asas Sistem Komunikasi

 1. Sumber – bermaksud peranti atau perkakasan yang digunakan untuk menghantar atau menjana data. Contohnya telefon, mesin faks dan komputer peribadi.
 2. Penghantar – penghantar akan menukar (encodes) data ke bentuk isyarat yang boleh dihantar melalui sistem penghantaran
 3. Sistem Penghantaran – terdiri daripada satu talian penghantaran atau rangkaian yang kompleks di mana menyambungkan sumber dan destinasi.
 4. Penerima – penerima menerima isyarat daripada sistem penghantaran dan menukarkannya ke bentuk yang boleh diterima oleh peranti destinasi. Contohnya modem menerima isyarat analog dan menukarkannya ke bentuk digital.


Rajah 1: Sistem Komunikasi

Keberkesanan komunikasi data bergantung kepada
-          Penghantaran (delivery)
-          Ketepatan (accuracy)
-          Pemasaan (timelines)

4.2 Bagaimana penghantaran data berlaku

Terdapat dua jenis tranmisi data iaitu analog dan digital.

4.2.1 Transmisi digital
Penghantaran data secara digital menghantar data dalam bentuk on, off atau siri 1 dan 0.

4.2.2 Transmisi analog
Penghantaran data dalam bentuk isyarat gelombang elektronikMasa
 
Amplitud (volts)

Rajah 3: Isyarat Analog


Gelombang direkod atau digunakan dalam bentuk asal. Contohnya apabila kita merekod suara ke kaset, isyarat secara terus daripada pembesar suara dan disalin kepada kaset.

Dalam teknologi digital, gelombang analog disampelkan pada kadar tertentu kemudian ditukarkan kepada nombor (0,1) dan kemudiannya disimpan dalam peranti digital misalnya CD. Untuk mendengar muzik nombor ditukarkan kepada gelombang volt yang sama dengan bunyi asal.4.3 Mod Transmisi

-          Asynchronous Transmission
- only one character is transmitted or received at a time
-          Synchronous Transmission
- a group of characters is sent over a communications link in a continuous bit stream
   while data transfer is controlled by a timing signal initiated by the sending device


4.4 Media Penghantaran

Media penghantaran data dibahagikan kepada dua iaitu media berwayar dan tanpa berwayar. Contoh media berwayar ialah kabel coaxial, twisted pair dan fiber optik. Media tanpa wayar ialah microwave dan satelit.

Pemilihan media penghantaran yang paling bail dipengaruhi oleh beberapa faktor  iaitu kos, kadar kelajuan, kelemahan penghantaran, gangguan elektromagnetik dan keselamatan data.

4.5 Alat Pemproses Komunikasi

1.      Modem
2.      Multiplexor
3.      Front-end Processor

4.5.1 Bagaimana  alat pemproses komunikasi bekerja?

Perkakasan lain yang digunakan dalam rangkaian di antaranya ialah:
i.          network adapter
ii.                  repeater
iii.                bridge
iv.                 hub
v.                   switch
vi.                 router
vii.               gateway

4.6 Mod Penghantaran

Terdapat tiga jenis mod penghantaran iaitu:

4.6.1 Simpleks
Simples merupakan komunikasi sehala atau searah. Analoginya seperti jalan sehala. Contohnya penyiaran televisyen

4.6.2 Separa dupleks
Dalam penghantaran secara dupleks, setiap stesen boleh menghantar dan menerima data tetapi bukan pada masa yang sama. Bila satu peranti mengahnatar isyarat satu peranti lagi hanya tunggu masa untuk menerima. Contohnya walkie-talkie.

4.6.3 Dupleks penuh
Dupleks penuh ialah penghantaran atau penerimaan data oleh dua stesyen pada masa yang sama atau pun serantak contohnya perbualan telefon.

4.7 RANGKAIAN


4.7.1 Model rangkaian telekomunikasi

5 kategori  komponen
 1. terminal atau peralatan input/output –alat input /output yang menghantar dan menerima data, contohnya telefon
 2. Pemproses telekomunikasi – alat pemproses yang menyokong penghantaran dan penerimaan data di antara terminal. Contoh modem.
 3. Media/saluran penghantaran – contoh talian telefon
 4. Komputer -
 5. perisian kawalan telekomunikasi – mengandungi program/aturcara yang mengawal aktiviti telekomunikasi(input dan output) dan mengurus fungsi rangkaian telekomunikasi. Contonhnya: Telecommunication Network untuk mainframe host computers, Network Operation Systems untuk rangkaian server dan Web Browser untuk komputer peribadi. 

Terdapat tiga kategori rangkaian yang utama iaitu:
-          LAN (Local Area Network)
                                                              i.      LAN merupakan rangkaian yang dibangunkan dalam sesebuah bangunan, kampus atau pejabat. LAN yang paling mudah boleh terdiri daripada dua komputer dan satu pencetak yang disambungkan. Saiz LAN terhad dalam beberapa kilometer sahaja. LAN direkabentuk untuk membenarkan perkongsian sumber antara komputer, stesyem kerja dan sebagainya.

-          MAN (Metropolitan Area Network)
                                                              i.      MAN direkabentukmeliputi kawasan satu bandar. MAN biasanya dipunyai dan dikendalikan oleh satu syarikat yang besar. Syarikat telefon juga ada menyediakan rekabentuk MAN yang paling terkenal ialah Switched Multi-megabait Data Services (SMDS).

-          WAN (Wide Area Network)
                                                              i.      WAN menyediakan perkhidmatan penghantaran data jarak jauh.
                                                            ii.      Long-haul, broadband (analog) public access networks covering wide geographic areas provided by common carriers e.g. telephone companies.
                                                          iii.      WAN may combined switched lines & dedicated lines (leased lines), microwave & satellite communications.

                                                          iv.       

4.7.2 Topologi rangkaian

Topologi bermaksud susunan fizikal sesebuah rangkaian. Terdapat lima topologi asas dalam sesebuah rangkaian iaitu mesh, bintang(star), pokok(tree), bas(bus) dan cincin(ring).

4.7.3 Fungsi Rangkaian

 1. Berkongsi perisian
 2. Berkongsi maklumat
 3. Berkongsi perkakasan
 4. Berkomunikasi dengan orang lain
 5. Berkongsi kuasa pemprosesan

 

4.8 SENIBINA DAN PROTOKOL RANGKAIAN

Protokal – Protocol is a set of rules and procedures governing transmission across a network.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is a file transfer protocol that can send large files of information n across sometimes unreliable networks with assurance that he data will arrive in uncorrupted form


Open system Interconnection (OSI) – is an international standard that defines 7 layers of protocol for worldwide computer communications.
-          Dibina untuk membolehkan komunikasi antara 2 buah komputer atau lebih yang berbeza jenama dan sistem pengendalian – selagi mereka menerimapakai Model OS

Physical- passes bit onto connection medium
Data link – Trasmit data from node to node
Network – Routes data to different network
Transport – Ensures delivery of complete messages
Session – starts, stops and governs tranmission order
Presentation – Rules for data conversion
Application – Purpose for cominicating – e-mail, file transfer, client/server.


4.8.1 Communications Software and Protocols

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
is a file transfer protocol that can send large files of information across sometimes-unreliable networks with assurance that the data will arrive in uncorrupted form.
Systems Network Architecture (SNA)
IBM communication protocol.
Ethernet
Protocol standard developed for  LANs using a bus topology.
X.400 and X.500
An international standard for message handling and network directories.


4.9 Telecommunications Benefits


 • Overcome Geographic Barriers:  Capture information about
business transactions from remote locations.


 • Overcome Time Barriers:  Provide information to remote
Locations immediately after it is requested.


 • Overcome Cost Barriers:  Reduce the cost of more traditional
means of communications.


 • Overcome Structural Barriers:  Support linkages for
competitive advantage.
   

1 comment: